Procedura I

PROCEDURA I

DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA

 

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze żłobka odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
  2. Osoba przyprowadzająca dziecko obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunce grupy, do której dziecko uczęszcza. Opiekunowie nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
  3. Opiekun bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia na salę.
  4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do żłobka dziecko zdrowe, czyste, ubrane w odzież adekwatną do pogody. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać opiekunom i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
  5. Opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe.
  6. Opiekun dokonuje pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, opiekun odmawia przyjęcia dziecka do żłobka.
  7. Dziecko należy przyprowadzić do żłobka w czasie określonym w ramowym rozkładzie dnia tj. do godz. 8.00 lub w innym czasie, po uprzednim poinformowaniu żłobka o późniejszym przybyciu dziecka. Dzieci nie powinny przynosić swoich zabawek z domu.
  8. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzic/prawny opiekun może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów w umowie w sprawie korzystanie z usług żłobka.
  9. Przy odbieraniu dziecka z placu zabaw wymaga się od rodziców/prawnych opiekunów, aby wraz z dzieckiem podeszli do opiekuna i zgłosili fakt odebrania dziecka. Opiekun bądź pomoc opiekuna muszą widzieć i wiedzieć kto odbiera dziecko.