PROCEDURA IV

PROCEDURA IV

 

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NOTORYCZNIE ODBIERA DZIECKO ZE ŻŁOBKA PO GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI

 

OPIEKUN:

  1. Pozostaje z dzieckiem do czasu odebrania jego przez rodzica / opiekuna prawnego; powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
  2. Dokumentuje spóźnienie w zeszycie kontaktów z rodzicami.
  3. Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi na podstawie czego zostaje naliczona dodatkową opłata za pobyt w godzinach nadliczbowych (zgodnie z § 6 pkt.7 umowy w sprawie korzystanie z usług żłobka – 30,00zł. za każdą rozpoczętą godzinę).

DYREKTOR PLACÓWKI:

  1. Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka, powiadamia go o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w żłobku.