PROCEDURA IX

PROCEDURA IX

 

DOTYCZY WYJŚCIA NA TEREN ŻŁOBKA

 

OPIEKUN:

 1. Sprawuje ciągły dozór i opiekę nad dziećmi.
 2. Wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.
 3. Podczas zabaw dzieci, opiekunowi nie wolno zajmować się rozmowami z innymi osobami, a także rozmawiać przez telefon.
 4. W czasie pobytu na placu zabaw, spacerze opiekun powinien swoją uwagę koncentrować na dzieciach.
 5. Od pierwszych dni września, podczas pobytu dzieci na terenie żłobka, należy uczyć dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 6. Odnotowywać w dzienniki zajęć wyjścia na teren żłobka.

PERSONEL DZIAŁU GOSPODARCZEGO

 1. Pomaga opiekunom w organizacji wyjścia na teren żłobka lub spacer.
 2. Czuwa wraz z opiekunem nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
 3. Dostarcza na plac zabaw zabawki przeznaczone do tego celu.
 4. Po zakończonej zabawie zabezpiecza zabawki.
 5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety ( nadzoruje w drodze do toalety).
 6. Dba, by teren żłobka był bezpieczny ( np. zamknięta brama).

DZIECI:

Przestrzegają zasad, nie oddalają się od grupy.

 1. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw, spacerze i prawidłowego korzystania z urządzeń.
 2. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 3. Reagują na umówione sygnały.
 4. Zawsze do żłobka wracają parami, gęsiego.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:

 1. Mogą odebrać dziecko z terenu żłobka tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu grupy.
 2. Odbiór dziecka z terenu żłobka( plac zabaw) może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic/opiekun prawny jest pewien, że opiekun widzi i wie o fakcie odbioru dziecka do domu.

 

 

 

DYREKTOR:

Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie żłobka.

 1. Zobowiązuje opiekunów do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 2. W przypadku niedostosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga konsekwencje.

 

Kolejność działań:

 1. Opiekun ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren żłobka.
 2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa.
 3. Dzieci przemieszczają się parami, gęsiego.
 4. Opiekun sprawdza czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.
 5. Nie pozwala dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.
 6. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci.
 7. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, spacerze następuje całkowity zakaz schodzenia się opiekunów na rozmowy, chyba że wymaga tego sytuacja powstała w trakcie pobytu w terenie ( zajście, wypadek, sytuacja problemowa).
 8. Obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt.
 9. Powrót do budynku odbywa się po uprzednim sprawdzeniu stanu grupy.

Wykaz dokumentów potwierdzających: zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w terenie.