PROCEDURA V

PROCEDURA V

 

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY OPIEKUN ZNAJDUJE NA TERENIE ŻŁOBKA NIEBEZPIECZNY PRZEDMIOT I RZECZY
KONSERWATOR:

Sprawdza codziennie rano po przyjściu do pracy teren żłobka i usuwa zagrożenia dla dzieci i personelu zachowując środki ostrożności.
OPIEKUN:

  1. Codziennie rano po rozpoczęciu pracy sprawdza salę przeznaczoną na pobyt dzieci czy nie znajdują się w niej przedmioty lub urządzenia zagrażające dzieciom – usuwa je.
  2. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.
  3. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.
  4. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co dziecko zabiera z domu do żłobka.
  5. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora.

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z pracownikami żłobka analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.
W przypadku niemożliwości usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (Straż Pożarną, Policję). W trakcie prowadzenie akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcję.