PROCEDURA VI

PROCEDURA VI

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE ŻŁOBKA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Wypadek dziecka – nagłe zderzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawienia dziecka pod opieką żłobka.

Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia)  

OPIEKUN:

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 2. Powiadamia o zdarzeniu starszą pielęgniarkę i dyrektora żłobka.
 3. Zabezpiecza grupę.
 4. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o okolicznościach powstania obrażeń. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności: godzinę odbioru dziecka ze żłobka w dniu zdarzenia.
 5. Sporządza notatkę w zeszycie kontaktów z rodzicami z przebiegu zdarzenia.

Podczas poważnego wypadku.

OPIEKUN:

 1. Udziela dziecku doraźnej pomocy przed medycznej, zawiadamia o zdarzeniu starszą pielęgniarkę i dyrektora żłobka, w sytuacji koniecznej wzywa pogotowie ratunkowe (sposób udzielania pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju wypadku).
 2. Zabezpiecza grupę.
 3. Zabezpiecza miejsce wypadku, (aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych).
 4. Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o nieszczęśliwym wypadku.
 5. W dniu zdarzenia sporządza notatkę w której opisuje przebieg zdarzenia.

W przypadku zagrożenia życia dziecka pracownicy żłobka są zobowiązani niezwłocznie powiadomić pogotowie ratunkowe.

DYREKTOR PLACÓWKI:

 1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku współpracującego ze żłobkiem specjalistę do spraw BHP.
 2. O wypadku ciężkim i śmiertelnym zawiadamia niezwłocznie policję, pogotowie ratunkowe, rodziców/prawnych opiekunów, organ prowadzący.
 3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń lub pomieszczenia, dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin.
 5. Sporządza i podpisuje protokół powypadkowy wraz z inspektorem BHP.
 6. Prowadzi rejestr wypadków.

Omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania mu.