PROCEDURA VIII

PROCEDURA VIII

 

DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W SALI

 

OPIEKUN:

 1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do przebywania w sali nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego.                           W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek. Usunąć niebezpieczne przedmioty lub urządzenia zagrażające dzieciom lub personelowi.
 2. Jeżeli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, opiekun ma obowiązek zgłosić to do dyrektora żłobka i konserwatora celem usunięcia usterek.
 3. Opiekun powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie.
 4. Opiekun nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Uchybienie obowiązkom opiekuna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 5. Opiekun musi być świadom odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na min spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
 6. Opiekun odpowiada za zdrowie i życie dzieci, w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 7. Opiekun nie ma prawa podać dzieciom żadnych leków.
 8. Opiekun w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie używa prywatnego telefonu lub innych sprzętów.
 9. Podczas przerw przysługujących opiekunowi zgodnie z przepisami prawa pracy, ma on prawo korzystać ze sprzętu z tym jednak zastrzeżeniem, że pracownikowi zakazuje się filmować, fotografować, nagrywać jakichkolwiek osób w miejscu świadczenia pracy bez wiedzy i zgody tych osób;
 10. Pracownik nie jest uprawniony do utrwalania, w jakikolwiek sposób, przebiegu zajęć prowadzonych w Żłobku bez zgody Dyrektora Żłobka;
 11. Opiekunowie mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi podczas których powinien przebywać w wyznaczonej grupie.
 12. Opiekunowie w czasie pracy nie gromadzą się i nie prowadzą rozmów z innymi pracownikami. Jego uwaga winna być stale skoncentrowana na dzieciach.
 13. Na bezpieczeństwo dzieci w żłobku składa się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny, pochodzenie.
 14. W żłobku wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:
 1.       Dziecku nie wolno:
 1. Opiekun ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań w szczególności:
 1. Opiekun ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
  10. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, opiekun powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.
  11. Opiekun dba o ład, czystość i porządek podczas pobytu dzieci w sali.

Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w żłobku należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejścia do żłobka i ogrodzenia terenu. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.
PERSONEL DZIAŁU GOSPODARCZEGO

 1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Wszyscy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie z zakresu bhp, ochrony ppoż., oraz zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 3. Każdy pracownik żłobka jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w żłobku, na placu zabaw, w każdym miejscu poza salą.

Każdy pracownik żłobka jest zobowiązany do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.