Działalność żłobka 27 marca – 11 kwietnia br.

26 marca, 2021

th

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dyrektor żłobka na wniosek rodziców dzieci, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobku do którego uczęszczają te dzieci.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie u Dyrektora żłobka lub Intendenta potrzeby pobytu dziecka w żłobku w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez osoby wskazane w rozporządzeniu.

DO POBRANIA DRUK WNIOSKU:

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-żłobka-w-czasie-ograniczenia-funkcjonowania-żłobków.3

 

Treść rozporządzenia – rozporządzenie z dnia 26 marca 2021r.

 

Korespondencja mailowa, telefoniczna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu.

Kontakt telefoniczny z Dyrektorem Żłobka Miejskiego nr 3: 573-001-930

Kontakt mailowy: zm3@interia.eu

 

 

                                                                                                                                                                            Anna Olejniczak

                                                                                                                                                                    Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 3

                                                                                                                                                                                w Gorzowie Wlkp.