Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności serwisu www
Żłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Żłobek Miejski nr 3 w Gorzowie Wlkp.
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Żłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku żłobka prowadzą trzy wejścia.

Do wejścia znajdującego się z tyłu budynku prowadzi podjazd dla wózków z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Do postałych wejść napotkamy barierę w postaci schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Na terenie żłobka znajduje się oddział integrcyjny przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Biuro Dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu
ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG.
Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych: