OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

24 lipca, 2019

Poszukujemy do naszego zespołu pracownika na stanowisko: Opiekun

Wymiar etatu: umowa na zastępstwo (pełny wymiar czasu pracy)

 1. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna,
  • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • wysoka kultura osobista.

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z następujących zawodów (zgodnie z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3):

 1. Opiekunki dziecięcej,
 2. Pielęgniarki,
 3. Położnej,
 4. Nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 5. Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 6. Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 7. Pedagoga społeczno-wychowawczego,
 8. Pedagoga wczesnej edukacji,
 9. Terapeuty pedagogicznego.

Ponadto opiekunem w żłobku może być osoba, która:

 1. posiada ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, lub
 2. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:

 • preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • zdolności manualne;
  • umiejętność pracy z dziećmi;
  • wysokie umiejętności komunikacyjne;
  • odporność na stres;
  • obowiązkowość, rzetelność.
 • III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
  • opieka pielęgnacyjna i wychowawcza nad dziećmi;
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci;
  • sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie potrzeb rozwojowych dziecka;
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
  • organizowanie okolicznościowych zabaw i dekoracji akcentujących dni świąteczne,
  • ustalanie form pomocy w działaniu wychowawczym;
  • dbanie o bezpieczeństwo dzieci;
  • prowadzenie dokumentacji grupowej i indywidualnej dzieci;
  • przestrzeganie ustalonego harmonogramu dnia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) na adres e-mail: zm3@interia.eu  w terminie do 31.07.2019r.  W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontakt telefoniczny pod numerem 957 2 26 750 w godzinach od 8.00 do 15.00