DOTYCZY WYCIECZEK ŻŁOBKOWYCH

 1. Każde wyście / wyjazd dzieci poza teren żłobka organizator uzgadnia z dyrektorem żłobka.
 2.  Organizator wyjścia/wyjazdu dzieci poza teren żłobka odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 3. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się żłobek. Jeżeli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
 4. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi, a w szczególności:
 •    stale sprawdzać stan liczebny dzieci,
 •    opiekun zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania dzieci i czuwania nad ich bezpieczeństwem,
 •    w chwili wypadku to opiekun koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
 1. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:

OPIEKUN:

 1. Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania, potrzeby, stan zdrowia, sprawność fizyczną.
 2. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
 3. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki.
 4. Przypomina dzieciom o zasadach bezpieczeństwa i czuwa nad ich bezpieczeństwem.
 5. Zapisuje w dzienniku zajęć informację o wycieczce.
 6. Uzyskuje zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce.
 7. Przed wyjściem sporządza listę dzieci i opiekunów, którą wpisuje w rejestrze spacerów i wycieczek wraz z miejscem wycieczki lub spaceru.
 8. Przelicza stan osobowy dzieci, a później go kontroluje.
 9. Po powrocie do żłobka przeliczają ponownie stan dzieci.

Przestrzega zasad przemieszczania się przez ulicę tylko w miejscach wyznaczonych.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:

 1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosowne do pory roku.
 2. Nie odbierają dzieci na trasie wycieczki czy spaceru. Mogą je odebrać z terenu żłobka.
 3. Odbierając dziecko informują o tym opiekuna.

DZIECI:

 1. Biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki/spaceru.
 2. Przestrzegają zasad bezpieczeństwa, reagują na umówione sygnały, nie oddalają się od grupy.
 3. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.

Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.