REKRUTACJA 2020

14 kwietnia, 2020

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 326);Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2020
 2. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 5 marca 2020 roku, poz. 751) ; uchwała statut ŻM3 (Dz. U. Woj) , 2020 uchwała zmieniająca ŻM3
 3. Zarządzenie 10/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja do żłobka Miejskiego Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 trwać będzie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

link do rekrutacji:

http://www.eurzad.gorzow.pl/

Wchodzimy w zakładkę Edukacja, następnie Nabory, następnie Nabór żłobki.

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021:

Lp.

Zadanie Termin

1.

Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych

od 15 do 30 kwietnia 2020 r.

2.

Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020 r.
3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz  wstępne przyjęcia dzieci do grup

od 01 do 07 lipca 2020 r.

4.

Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:- przyjętych na nowy rok szkolny;- nieprzyjętych;- odrzuconych z przyczyn formalnych. od 08 do 15 lipca 2020 r.

5.

Zebranie z rodzicami

od 16 do 20 lipca 2020 r. (obecność obowiązkowa )

6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka. (Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację
i skreślenie z listy dzieci przyjętych).

do 31 lipca 2020 r.

Prawidłowo wypełnioną (podpisaną) i wydrukowaną z systemu „Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi daną sytuację (do wglądu), składają Państwo w terminie od 15 do 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Żłobka Miejskiego Nr 3 ul. Słoneczna 10 w Gorzowie Wlkp. w poniższych terminach – UWAGA !!!

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ:

Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka

Data Godziny
15.06.2020 r. 8:00-15:00
16.06.2020 r. 8:00-14:30
17.06.2020 r. nieczynne
18.06.2020 r. 8:00-14:30
19.06.2020 r. 8:00-15:00
23.06.2020 r. 8:00-15:00
22.06.2020 r. 8:00-15:00
24.06.2020 r. nieczynne
25.06.2020 r. 8:00-15:00
26.06.2020 r. 8:00-15:00
29.06.2020 r. 8:00-15:00
30.06.2020 r. 8:00-15:00


KRYTERIA NABORU 2020/2021

Proszę o zapoznanie się z „Kryteriami i punktami rekrutacyjnymi oraz wykazem dokumentów potwierdzających daną sytuację”

(wymagane dokumenty – oryginały – przedkładane są wyłącznie do wglądu !!!!):

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Ø  Oświadczenie o wielodzietności;Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu
2 Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,więcej niż jedna osoba – 30 pkt. Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;Obydwoje rodziców – 20 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 12 pkt Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu
6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lubØ  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu
7 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki Rodzeństwo – 14 pkt;Każde kolejne dziecko – 3 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8 Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp. Jeden rodzic – 5 pkt;Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9 Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców 3 pkt Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):- świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)
40 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

 • złożona w systemie informatycznym „Karta zgłoszenia dziecka do żłobka”, którą należy następnie wydrukować i złożyć w siedzibie żłobka.
 • oświadczenia o sytuacji dziecka;
 • dokumenty potwierdzające daną sytuacją, przedkładane (do wglądu) wraz z kartą i oświadczeniami – zgodnie z powyższym wykazem.

Wzór oświadczenia:

załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 3 z dnia 19 marca 2020 roku.doc

Przypominam, iż:

 • Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
 • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.