Rekrutacja 2020r. – składanie wersji papierowej kart zgłoszenia od 15 do 30.06.2020r.

10 czerwca, 2020

Drodzy Rodzice!!!

Przypominamy, iż od 15 do 30 czerwca br. trwa składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców / opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację.

W ŻŁOBKU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY:

TERMINY PRZYJMOWANIA KART ZGŁOSZENIA:

Data Godziny
15.06.2020 r. 8:00-15:00
16.06.2020 r. 8:00-14:30
17.06.2020 r. nieczynne
18.06.2020 r. 8:00-14:30
19.06.2020 r. 8:00-15:00
23.06.2020 r. 8:00-15:00
22.06.2020 r. 8:00-15:00
24.06.2020 r. nieczynne
25.06.2020 r. 8:00-15:00
26.06.2020 r. 8:00-15:00
29.06.2020 r. 8:00-15:00
30.06.2020 r. 8:00-15:00

 

 

Kryteria i punkty rekrutacyjne oraz dokumenty potwierdzające daną sytuację:

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Ø  Oświadczenie o wielodzietności;Ø  Gorzowskie karty dużej rodziny wszystkich członków rodziny – do wglądu
2 Niepełnosprawność w rodzinie Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,więcej niż jedna osoba – 30 pkt. Ø  Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności – do wglądu
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca Jeden rodzic – 10 pkt;Obydwoje rodziców – 20 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 15 pkt Ø  Gorzowska Karta Mieszkańca – do wglądu
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 12 pkt Ø  Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów (do wglądu):

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;
 • zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • akt zgonu
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. Ø  Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;Ø  Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym – do wglądu;Ø  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie  (aktualny wydruk z CEiDG)- do wglądu
6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Ø  Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (do wglądu) lubØ  Zaświadczenie z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej – do wglądu
7 Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej placówki Rodzeństwo – 14 pkt;Każde kolejne dziecko – 3 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu dziecka
8 Wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca przekazywania podatku – Miasto Gorzów Wlkp. Jeden rodzic – 5 pkt;Obydwoje rodziców/samotne wychowanie dziecka – 10 pkt Ø  Pierwsza strona zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym opatrzone prezentatą urzędu skarbowego lub zaświadczenie z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) – do wglądu
9 Trudna sytuacja socjalno – bytowa rodzica/rodziców 3 pkt Ø  Aktualna decyzja GCPR-u o korzystaniu z pomocy, obejmująca okres składania dokumentów rekrutacyjnych (do wglądu):- świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
 • świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali z RP statut uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której  mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dn. 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawozdania opieki przyznane przez sąd

– świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • bilet kredytowy;
 • składaki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
  w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;
 • mieszkanie chronione;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc za zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
10 

 

 

 

 

 

 

Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 ze zm.)
40 pkt. Ø  Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753) lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

 

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia 2020r.
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 czerwca 2020r.
3. Weryfikacja kart zgłoszenia od 01 do 07 lipca 2020r.
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:1)   przyjętych na nowy rok szkolny;2)   nieprzyjętych;3)   odrzuconych z przyczyn formalnych. od 08 do 15 lipca 2020r.
5. Zebranie z rodzicami od 16 do 20 lipca  2020r.(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka z rodzicami/opiekunami prawnymi do 31 lipca 2020r.

 

 

Pozdrawiam i do zobaczenia