REKRUTACJA 2022

17 marca, 2022

REKRUTACJA 2022

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  1.  Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 75) ustawa o opiece nad dziećmi 2021
  2. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 5 marca 2020 roku, poz. 751) ; uchwała statut ŻM3 (Dz. U. Woj) , 2020 uchwała zmieniająca ŻM3; oraz Uchwałą Nr XLVII/838/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 435). uchwała zmieniająca 
  3. Zarządzenie nr 01/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskiego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim. ZM3 REGULAMIN ORGANIZACYJNY marzec 2022
  4. Zarządzenie Nr 02/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. ZM3 -04.2022 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 3 marzec 2022

 

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie

http://www.eurzad.gorzow.pl/

dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabory.

wyjasnienie dot. obsługi oprogramowania

 

Jednocześnie informujemy, że zakładka „zgłoś kandydaturę” będzie aktywna od 15 do 30 kwietnia każdego roku, zgodnie  z terminem rekrutacji do żłobków (w roku 2022 do 02.05.2022r.)!!!

 

W bieżącym roku, ze względu na ostatni dzień rekrutacji przypadających w dzień wolny od pracy (sobota – 30 kwietnia), rekrutacją będzie trwała do dnia 02.05.2022r.

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 do 30 kwietnia danego roku
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 kwietnia danego roku
3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grup od 01 do 15 maja danego roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:– przyjętych na nowy rok szkolny;– nieprzyjętych;

– odrzuconych z przyczyn formalnych.

od 16 do 20 maja danego roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja danego roku(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja danego roku

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2 Niepełnosprawność
w rodzinie dziecka
Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,każda kolejna osoba po 5 pkt. Oświadczenie o   niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;Obydwoje rodziców – 40 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemiedziennym – do wglądu;

– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie   (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;

– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.

6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7 Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze   jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt;Każde kolejne dziecko – 2 pkt. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
30 pkt. Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania).ZM3 zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata 2022

Szczegółowe terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka będą podane w terminie do 31 marca 2022r.

  • DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE;
  • PROSZĘ O ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO;
  • DO ŻŁOBKA PROSZĘ WCHODZIĆ POJEDYNCZO ORAZ W MASECZCE (PROSZĘ O NIEPRZYPROWADZANIE DZIECI ORAZ INNYCH CZŁONKÓW RODZINY);
  • PROSZĘ O POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU.

Przypominam, iż:

  • Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty zgłoszenia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia jej do żłobka nie jest zgłoszeniem. W takim przypadku kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
  • Karty zgłoszenia dziecka do żłobka (przedkładane w wersji papierowej) posiadające braki formalne nie będą przyjmowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO