Rekrutacja do Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”

19 kwietnia, 2021

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Nr 2 w ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy”

W ramach Projektu „Mamo, tato wróć do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, kolejnych 12 dzieci od dnia 01 września 2021 r. będzie mogło uczęszczać do powiększonego w ramach komplementarnego Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ oddziału III w Żłobku Miejskim Nr 2 przy ul. Obotryckiej 1 w Gorzowie Wielkopolskim.
Do Projektu mogą składać wnioski rodzice / opiekunowie dzieci z rocznika 2019, których rodzice są osobami pracującymi. Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli rodzice z grup premiowanych w ramach Projektu tj. osoby samotnie wychowujące, rodzice z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne.
W ramach Projektu rodzice nie będą ponosili odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci. Ponadto zaplanowano dla dzieci bezpłatne dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe (mała i duża motoryka) oraz logopedyczne.
W związku z powyższym zapraszamy rodziców z grup premiowanych do składania w tegorocznym naborze wniosków do Żłobka Miejskiego Nr 2.