Tekst łatwy do czytania (ETR)

Główna siedziba żłobka znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 10.

 

 

Żłobek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 );

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 72.);

3. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp., zmieniona Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 roku, poz. 753).

Rolą żłobka wynikającą z zapisów Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art.10 ustawy) jest:

1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Budynek żłobka jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzą trzy wejścia.

Jedno z wejść wyposażone jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnościami, żeby załatwić sprawę w żłobku mogą:

• napisać pismo i wysłać je na adres:

Żłobek Miejski Nr 3

ul. Słoneczna 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

• przynieść pismo do siedziby żłobka przy ul. Słoneczna 10 w Gorzowie Wielkopolskim.

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl

E-PUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: zm3@interia.eu.

• zadzwonić pod numer telefonu: 573001930.

• przyjść do żłobka i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy żłobka. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:00 do 16:00.

Numery telefonów do wszystkich grup w żłobku są na stronie internetowej: https://zlobek3gorzow.pl/kontakt/

Wszystkie informacje o Żłobku Miejskim Nr 3 można znaleźć na stronach internetowych: https://zlobek3gorzow.pl/ oraz BIP http://93.175.143.160/