Deklaracja dostępności serwisu wwwŻłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Żłobek Miejski nr 3 w Gorzowie Wlkp.
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do strony internetowej serwisu WWW Żłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 •    Data publikacji strony internetowej:
 •    Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •    filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 •    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 •    część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 •    dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób
  niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki,
  brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 •    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 •    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o
  dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą
  nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •    Deklarację sporządzono dnia:
 •    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Olejniczak-Dyrektor.
 •    E-mail: zm3@interia.eu
 •    Telefon: 537 001 930

Każdy ma prawo:

 •    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •    wskazanie
  dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

 •    Organ nadzorujący: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 •    Adres: ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.
 •    E-mail: wss@um.gorzow.pl
 •    Telefon: (95) 73 55 802

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 •    Do budynku żłobka prowadzą trzy wejścia.
 •    Do wejścia znajdującego się z tyłu budynku prowadzi podjazd dla wózków z barierką umożliwiającą podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 •    Do postałych wejść napotkamy barierę w postaci schodów.
 •    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 •    Przy wejściu do budynku brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
 •    Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 •    W budynku nie ma windy.
 •    Na terenie żłobka znajduje się oddział integrcyjny przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 •    Biuro Dyrektora znajduje się na pierwszym piętrze.
 •    Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 •    Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 •    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 •    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 •    Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 •    Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu
  ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG.
Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 •    [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 •    [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 •    [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 •    [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 •    [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.

Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:

 •    Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 •    Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 •    Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 •    Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],