Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Na podstawie:

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej art. 72;
  2. Konwencja o Prawach Dziecka art., 3, art. 19, art. 33;
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z  2003r Nr 6, poz. 69 ze zmianami)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997r. nr 12, poz. 67)
  5. Statut Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

 

Wstęp:

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa dotyczących Żłobka Miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp. jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego pracownika placówki. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego z żłobku i podczas zajęć organizowanych poza terenem w czasie spacerów i wycieczek. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka personel żłobka oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

 

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie żłobka, na placu zabaw
oraz podczas spacerów i wycieczek.

1. Cele procedur:

  1. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki;
  2. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w żłobku:

a) Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników żłobka gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;
b) Stosowanie zasad organizowania wycieczek poza teren żłobka;
c) Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.

2. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnianie osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego opiekuna i personelu. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w żłobku.

Procedura I
DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA

Procedura II
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY OPIEKUN PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO ZE ŻŁOBKA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

Procedura III
DOTYCZY PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

Procedura IV
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY RODZIC/PRAWNY OPIEKUN NOTORYCZNIE ODBIERA DZIECKO ZE ŻŁOBKA PO GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI

Procedura V
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY OPIEKUN ZNAJDUJE NA TERENIE ŻŁOBKA NIEBEZPIECZNY PRZEDMIOT I RZECZY

Procedura VI
DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NA TERENIE ŻŁOBKA ZDARZY SIĘ DZIECKU NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Procedura VII
DOTYCZY WYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU

Procedura VIII
DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA W SALI

Procedura IX
DOTYCZY WYJŚCIA NA TEREN ŻŁOBKA

Procedura X
DOTYCZY WYCIECZEK

Procedura XI
DOTYCZY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W ŻŁOBKU CHOROBY ZAKAŹNEJ, WSZAWICY

Procedura XII
DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN ŻŁOBKA

 

Postanowienia końcowe:

  1. W przypadku badania dzieci na terenie żłobka, przez osoby z zewnątrz pod kątem pedagogicznym, zdrowotnym, wymaga się zgody rodzica/opiekuna prawnego na przeprowadzenie takiego badania u dziecka.
  2. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniające podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność dyrektora, każdy pracownik, a zwłaszcza opiekun ma obowiązek natychmiastowego skontaktowania się z dyrektorem.
  3. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor.