Szanowni Państwo.

Z dniem 15 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się nabór do żłobków miejskich na rok szkolny 2024/2025. Nabór dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Nabór dzieci do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Uruchomienie aplikacji za pośrednictwem, której będzie możliwe złożenie karty przyjęcia dziecka do żłobka (dalej zwanej „wnioskiem”), w wersji elektronicznej, nastąpi 15 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00.

Zakończenie możliwości generacji wniosku nastąpi 30 kwietnia 2024 r. o godzinie 13.00.

Wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i wraz wymaganymi załącznikami  dostarczyć do  żłobka w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00.

Przypominamy, iż zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania karty przyjęcia dziecka do żłobka, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji.

Przed wysłaniem wniosku proszę go zapisać i wydrukować. Następnie zatwierdzić i wysłać.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@um.gorzow.pl

E-nabór do żłobków miejskich

Rekrutacja do żłobków miejskich odbywa się od 15 do 30 kwietnia każdego roku.

– nabór dotyczy dzieci mieszkających w Gorzowie Wielkopolskim

– nabór prowadzony jest za pośrednictwem zgłoszenia internetowego, następnie należy wydrukować kartę zgłoszenia i dostarczyć do placówki.

Rekrutacja krok po kroku:

Krok 1

W przeglądarce internetowej wchodzimy na stronę: um.gorzow.pl

Krok 2

W lewym górnym rogu klikamy na zakładkę: E-URZĄD

Krok 3

Kategoria Edukacja klikamy:
Nabór do żłobków

Krok 4

Od 15 kwietnia 2024 r. godziny 8:00 będzie odblokowany formularz zgłoszenia dziecka do żłobka miejskiego, który należy wypełnić zapisać, podpisać i dostarczyć wraz z wymaganymi dokumentami do placówki.

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ); (plik do pobrania) Ustawa żłobkowa tj z 2023r.
  2. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694): uchwała statut ŻM3 (Dz. U. Woj)
  3. Zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 5 marca 2020 roku, poz. 751) ; 2020 uchwała zmieniająca ŻM3; oraz Uchwałą Nr XLVII/838/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 436). uchwała zmieniająca 
  4. Zarządzenie nr 02/2024 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskiego z dnia 02 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim. ZM3- REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2024
  5. Zarządzenie Nr 03/2024 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 02 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2024 – Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobka Miejskiego Nr 3

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie:

https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

Terminy  przyjmowania Kart przyjęcia do żłobka (wraz z załącznikami)

15.04.2024r. – 30.04.2024r. – godz. 9.00 – 14.00

DOKUMENTY PRZYJMOWANE SĄ W GABINECIE DYREKTORA LUB INTENDENTA NA I PIĘTRZE

 

Harmonogram rekrutacji na rok 2024/2025

Zgodnie ze statutami żłobków miejskich, przyjętymi przez Radę Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, nabór do żłobków miejskich na rok szkolny 2024/2025
odbywa się od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku.

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15 kwietnia 2024 roku, od godziny 8:00
do 30 kwietnia 2024 roku, do godziny 13:00
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku
W dniu 30 kwietnia 2024 roku placówki będą
przyjmowały dokumenty do godziny 14:00
3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grup od 1 maja do 15 maja 2024 roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci (identyfikowanych numerem Karty zgłoszenia dziecka do żłobka): - przyjętych na nowy rok szkolny; - nieprzyjętych; - odrzuconych z przyczyn formalnych. od 16 do 20 maja 2024 roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja 2024 roku (obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja 2024 roku

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją:

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1. Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2. Niepełnosprawność w rodzinie dziecka Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,każda kolejna osoba po 5 pkt. Oświadczenie o niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3. Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;Obydwoje rodziców – 40 pkt; Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4. Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5. Obydwoje rodzice / samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemiedziennym – do wglądu;– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.
6. Rodzina zastępcza 5 pkt Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7. Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt; Każde kolejne dziecko – 2 pkt. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8. Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 30 pkt Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania). ZM3-zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata kwiecień 2024

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO