Rekrutacja 2023

REKRUTACJA 2023

Zasady rekrutacji określają następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 4 lutego o opiece nad dziećmi do lat 3 ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 204 ); (plik do pobrania) Ustawa żłobkowa tj z 2023r.
  2. Uchwała Nr V/73/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz.694), zmieniona  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. Nr XIX/364/2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 5 marca 2020 roku, poz. 751) ; uchwała statut ŻM3 (Dz. U. Woj) , 2020 uchwała zmieniająca ŻM3; oraz Uchwałą Nr XLVII/838/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 roku, poz. 435). uchwała zmieniająca 
  3. Zarządzenie nr 04/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskiego z dnia 01 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielopolskim. regulamin organizacyjny 01.09.2022
  4. Zarządzenie Nr 02/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 3 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej. ZM3 -04.2022 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji Żłobek Miejski Nr 3 marzec 2022

 

Informujemy, iż nabór do żłobków miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z ofertami żłobków oraz zasadami rekrutacji na stronie

https://nabor-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

dalej wchodzimy w Edukacja, potem Nabory.

wyjasnienie dot. obsługi oprogramowania

 

W roku 2023 rekrutacja będzie trwała w okresie: OD 17 KWIETNIA (godz.8.00)  DO 02 MAJA 2023r. (godz.15.00).

 

Harmonogram rekrutacji:

Lp. Zadanie Termin
1. Elektroniczne składanie kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych od 15  do 30 kwietnia danego rokuw roku 2023 od 17.04.2023 do 02.05.2023
2. Składanie wersji papierowej kart zgłoszenia dziecka do żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych wraz z dokumentami, potwierdzającymi daną sytuację od 15 do 30 kwietnia danego rokuw roku 2023 od 17.04.2023 do 02.05.2023
3. Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną kart zgłoszenia i wymaganych dokumentów oraz wstępne przyjęcia dzieci do grup od 01 do 15 maja danego roku
4. Wywieszenie w żłobku następujących list dzieci:– przyjętych na nowy rok szkolny;– nieprzyjętych;– odrzuconych z przyczyn formalnych. od 16 do 20 maja danego roku
5. Zebranie z rodzicami od 21 do 31 maja danego roku(obecność obowiązkowa )
6. Zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do żłobka określających szczegółowe zasady korzystania ze żłobka (niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację i skreślenie z listy dzieci przyjętych). do 31 maja danego roku

Wykaz kryteriów, punktów rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających daną sytuacją.

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty potwierdzającą daną sytuację
1 Wielodzietność rodziny dziecka 3 dzieci – 20 pkt, każde kolejne dziecko po 5 pkt Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka lub o posiadaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny przez kandydata do żłobka
2 Niepełnosprawność
w rodzinie dziecka
Jedna osoba w rodzinie – 20 pkt,każda kolejna osoba po 5 pkt. Oświadczenie o   niepełnosprawności poniżej 16 roku życia bądź znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności
3 Posiadanie aktualnej Gorzowskiej Karty Mieszkańca lub wskazanie w zeznaniu rocznym (PIT) za ostatni rok podatkowy miejsca zamieszkania – Miasto Gorzów Wielkopolski Jeden rodzic – 20 pkt;Obydwoje rodziców – 40 pkt;Samotne wychowywanie dziecka – 30 pkt Oświadczenie o posiadaniu Gorzowskiej Karty Mieszkańca przez rodzica / rodziców lub zeznanie roczne (PIT) za ostatni rok podatkowy do wglądu.
4 Samotne wychowanie dziecka w rodzinie 10 pkt Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
5 Obydwoje rodzice/ samotny rodzic pracujący w pełnym wymiarze lub uczących się w systemie dziennym 8 pkt. – Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy – do wglądu;– Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemiedziennym – do wglądu;– W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie   (aktualny wydruk z CEiDG) – do wglądu;– W przypadku innej formy zatrudnienia dokument potwierdzający – do wglądu.
6 Rodzina zastępcza 5 pkt. Oświadczenie o przebywaniu dziecka w rodzinie zastępczej
7 Dziecko, którego rodzeństwo aktualnie uczęszcza do danej placówki lub zgłoszenie w aktualnym naborze   jednocześnie dwojga lub więcej dzieci Rodzeństwo – 5 pkt;Każde kolejne dziecko – 2 pkt. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do danej placówki
8 Dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
30 pkt. Oświadczenie rodzica, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Oświadczenie o sytuacji kandydata (plik do pobrania). ZM3 zał. 2 Oświadczenia sytuacja kandydata 2022

 

Terminy przyjmowania Kart przyjęcia dziecka do żłobka (wraz z załącznikami)

 Żłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Data Godziny
17.04.2023 r. 9:00-14:00
18.04.2023 r. 9:00-14:00
19.04.2023 r. 9:00-14.00
20.04.2023 r. 9:00-14:00
21.04.2023 r. 9:00-14:00
24.04.2023 r. 9:00-14:00
25.04.2023 r. 9:00-14:00
26.04.2023 r. 9:00-14:00
27.04.2023 r. 9:00-14:00
28.04.2023 r. 9:00-14:00
02.05.2023 r. 10:00-15:00

 

Przypominam, iż:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO